Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 2 /Thứ 4 9 Ngày
Chuyển tải
4.516.200
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 856.920 VNĐ / Cont
SEAL 185.280 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
5.790.000 10.306.200 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 2 /Thứ 4 9 Ngày
Chuyển tải
4.516.200
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 856.920 VNĐ / Cont
SEAL 185.280 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
13.896.000 18.412.200 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
134.212.000 134.212.000 22-04-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
8.280.000 12.360.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
17.160.000 22.680.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 /Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
4.920.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
TELEX 840.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
42.480.000 47.400.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 2 /Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
6.360.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
TELEX 840.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
83.280.000 89.640.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 2 /Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
6.360.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
TELEX 840.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
89.760.000 96.120.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
7.800.000 11.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
24.840.000 30.360.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
7.680.000 11.760.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
17.520.000 23.040.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
6.840.000 10.920.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 6 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
6.120.000 10.200.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 6 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Yantian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yantian, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Yantian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yantian, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Chủ nhật 14 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Chủ nhật 14 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 6 /Chủ nhật 3 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 6 /Chủ nhật 3 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 4 /Chủ nhật 10 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 4 /Chủ nhật 10 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
3.894.240
Chi tiết
DOC 904.020 VNĐ / Cont
SLF 208.620 VNĐ / Cont
THC 2.781.600 VNĐ / Cont
32.452.000 36.346.240 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 2 /Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
4.516.200
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 856.920 VNĐ / Cont
SEAL 185.280 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
5.790.000 10.306.200 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
6.840.000 10.920.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.