Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 /Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021