Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
134.212.000 134.212.000 22-04-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
8.280.000 12.360.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
17.160.000 22.680.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 /Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
4.920.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
TELEX 840.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
42.480.000 47.400.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 2 /Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
6.360.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
TELEX 840.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
83.280.000 89.640.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 2 /Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
6.360.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
TELEX 840.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
89.760.000 96.120.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
7.800.000 11.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
24.840.000 30.360.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
7.680.000 11.760.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
17.520.000 23.040.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
6.840.000 10.920.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 6 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
6.120.000 10.200.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 6 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Yantian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yantian, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Yantian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yantian, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Chủ nhật 14 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Chủ nhật 14 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 6 /Chủ nhật 3 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 6 /Chủ nhật 3 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021