Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng ETD Đi thẳng / Chuyển tải Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
CÔNG TY CP LOGISTICS VIETNAM Vladivostok
> Ho Chi Minh
CY / CY
Hàng thường
Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
Chuyển tải
2.300.000 VNĐ 575.000 VNĐ
THC 115.000 VNĐ / CBM
AMS 115.000 VNĐ / Set
CFS 115.000 VNĐ / CBM
Bill fee 115.000 VNĐ / Set
Fuel surcharge 115.000 VNĐ / CBM
2.185.000 VNĐ
DDC 115.000 VNĐ / CBM
Handling charge 690.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 690.000 VNĐ / CBM
D/O 690.000 VNĐ / Set
5.060.000 VNĐ 31-12-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Budapest
Door / Door
Hàng thường
Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 28 Ngày
Chuyển tải
1.150.000 VNĐ 575.000 VNĐ
THC 115.000 VNĐ / CBM
AMS 115.000 VNĐ / Set
CFS 115.000 VNĐ / CBM
Bill fee 115.000 VNĐ / Set
Fuel surcharge 115.000 VNĐ / CBM
2.185.000 VNĐ
DDC 460.000 VNĐ / CBM
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 115.000 VNĐ / CBM
D/O 805.000 VNĐ / Set
3.910.000 VNĐ 31-12-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Melbourne
CY / CY
Hàng thường
Chủ nhật 16 Ngày
Đi thẳng
-345.000 VNĐ 1.863.000 VNĐ
THC 115.000 VNĐ / CBM
AMS 690.000 VNĐ / Set
CFS 253.000 VNĐ / CBM
Bill fee 805.000 VNĐ / Set
3.220.000 VNĐ
DDC 1.150.000 VNĐ / CBM
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 575.000 VNĐ / CBM
D/O 690.000 VNĐ / Set
4.738.000 VNĐ 30-11-2019
Cty Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
Door / Door
Hàng thường
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
2.315.000 VNĐ 92.600 VNĐ
THC 23.150 VNĐ / CBM
AMS 23.150 VNĐ / Set
CFS 23.150 VNĐ / CBM
Bill fee 23.150 VNĐ / Set
92.600 VNĐ
DDC 46.300 VNĐ / CBM
Handling charge 46.300 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 0 VNĐ / Set
2.500.200 VNĐ 31-12-2019
CÔNG TY CP LOGISTICS VIETNAM Ho Chi Minh
> Melbourne
CY / CY
Hàng thường
Thứ 6/ Chủ nhật 18 Ngày
Đi thẳng
115.000 VNĐ 1.173.000 VNĐ
THC 115.000 VNĐ / CBM
CFS 253.000 VNĐ / CBM
Bill fee 805.000 VNĐ / Set
2.645.000 VNĐ
DDC 805.000 VNĐ / CBM
Handling charge 690.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 345.000 VNĐ / CBM
D/O 805.000 VNĐ / Set
3.933.000 VNĐ 30-11-2019